Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

van DutchBoxx Group BV, zoals gedeponeerd op 22 augustus 2008 bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01132880.

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op DutchBoxx Group BV, DutchBoxx Golfkarton BV, DutchBoxx Inpakmaterialen, allen gevestigd te Heerenveen, hierna te noemen ‘DutchBoxx’.
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de aanbieding c.q. offerte heeft aangevraagd en/of de order heeft gegeven; onder ‘DutchBoxx’ degene die de aanbieding c.q. offerte heeft opgesteld en/of de order heeft aanvaard.
1.3 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van ‘DutchBoxx’ zijn algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4 Als bewijs van koop respectievelijk verkoop geldt uitsluitend de schriftelijke orderbevestiging, die ‘DutchBoxx’ aan haar opdrachtgever zendt.
1.5 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van ‘DutchBoxx’ binden de laatste niet, voor zover ze door ‘DutchBoxx’ niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
1.6 ‘DutchBoxx’ aanvaardt slechts de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
1.7 Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden zoals genoemd onder punt 1.6 laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van ‘DutchBoxx’ onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
1.8 Algemene voorwaarden van contract partijen worden slechts door ‘DutchBoxx’ aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 2 Offerte

2.1 Alle aanbiedingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van ‘DutchBoxx’, exclusief emballage en exclusief
omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
2.3 De opgegeven prijzen zijn tevens exclusief eventuele orderkosten ten behoeve van productiemiddelen zoals werktekeningen, modellen, kopij, informatiedragers, dtp-, litho-, inkt-, stempel- en stansvormkosten. Deze kosten worden veelal op de offerte geraamd vermeld.
2.4 Drukwerken zoals prijslijsten en reclame materialen verstrekt door ‘DutchBoxx’ kunnen zonder voorafgaand bericht aan wijzigingen onderhevig zijn, zij zijn derhalve niet bindend.
2.5 Bij het uitblijven van de opdracht na de gevraagde offerte kunnen de kosten van de calculatie slechts in rekening worden gebracht indien dit vooraf is overeengekomen.
2.6 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor de geheel opgegeven prijs.
2.7 Wanneer slechts voor een gedeelte van de te vervaardigen opdracht, modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is ‘DutchBoxx’ niet gebonden aan de voor de geheel opgegeven prijs indien het werk betrekking hebbend op het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het werk betrekking hebbend op het wel getoonde.
2.8 Na het verstrijken van de geldigheidstermijn behoudt ‘DutchBoxx’ zich het recht om de offerte te herzien.

 

Artikel 3 Wijziging in de opdracht

3.1 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever binnen twee werkdagen aan ‘DutchBoxx’ ter kennis zijn gebracht. Worden deze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
3.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés, of fotolitho’s, in het druk- of bindwerk enz.) schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Daarentegen zullen veranderingen die vermindering van kosten ten gevolge hebben, voor ‘DutchBoxx’ aanleiding zijn tot facturering van een lager bedrag dan aanvankelijk overeengekomen.
3.3 Indien veranderingen door opdrachtgever in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, tot gevolg hebben dat ‘DutchBoxx’ de voor de veranderingen overeengekomen levertijd overschrijdt, komt deze overschrijding voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 4 Eigendommen van opdrachtgever

4.1 ‘DutchBoxx’ wordt geacht dezelfde zorg, die hij voor zijn eigen zaken heeft, besteed te hebben aan zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, bijvoorbeeld in het kader van bewaring en gebruik, bewerking en verwerking. 4.2 De opdrachtgever draagt te allen tijde het risico voor de bedoelde zaken, behoudens in geval van beschadiging/vernietiging ten gevolge van opzet of grove schuld door ‘DutchBoxx’. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.
4.3 De opdrachtgever die materialen of halffabrikaten ter beschikking stelt aan ‘DutchBoxx’, is verplicht tevens de nodige inschiet (uitschot tijdens de be- of verwerking) ter beschikking te stellen.
4.4 In geval van bijlevering van materiaal of halffabrikaten door de opdrachtgever is ‘DutchBoxx’, behoudens door de opdrachtgever te bewijzen opzet of grove schuld van de zijde van ‘DutchBoxx’, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid.
4.5 Door terbeschikkingstelling van materialen of halffabrikaten worden de verpakking, inschiet en afval van snijden, stansen e.d. het eigendom van ‘DutchBoxx’.

 

Artikel 5 Overgang van risico

5.1 Het risico voor de te leveren zaken gaat over van ‘DutchBoxx’ op de opdrachtgever bij het verlaten van de fabriek, ongeacht de wijze van verzending die partijen overeenkomen.
5.2 Franco levering wordt uitgevoerd door de huisvervoerder van ‘DutchBoxx’. Bij elke andere wijze van transport op verzoek van opdrachtgever komen de meerkosten ten laste van de opdrachtgever.
5.3 Het aannemen der zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtdocumenten, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.
5.4 Oponthoud of vertraging van transport is niet voor rekening van ‘DutchBoxx’ tenzij door zijn opzet of grove schuld veroorzaakt.
5.5 Aflevering geschiedt voor huis. Degene die in het bedrijf van de opdrachtgever aanwezig is ten tijde van de aflevering en de zaken
in ontvangst neemt, wordt geacht daartoe de bevoegdheid te hebben, waardoor de opdrachtgever zijn/haar eventuele onbevoegdheid niet kan inroepen jegens ‘DutchBoxx’.
5.6 Vervoerskosten welke ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 6 Leveringstermijn, leveringsdatum, afname

6.1 De overeengekomen leveringstermijn c.q. leveringsdatum is geen fatale termijn/datum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de opdrachtgever ‘DutchBoxx’ derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij een redelijke nadere termijn voor nakoming dient te worden gegund.
6.2 De opdrachtgever is verplicht de uitgevoerde order/te leveren zaken, direct na gereedkoming af te nemen. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder opslagkosten en vrachtkosten, verschuldigd zijn.
6.3 Indien de opdrachtgever een (deel)levering niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, heeft ‘DutchBoxx’, te zijne keuze, het recht om (het restant) op kosten van de koper bij hem af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bepaald in artikel 7. ‘DutchBoxx’ heeft dat recht tevens indien de opdrachtgever de totaal in deelpartijen te leveren hoeveelheid zaken niet heeft afgenomen binnen één jaar na de eerste levering of, bij gebreke van een overeengekomen leveringstermijn bij een ineens te leveren partij, binnen een jaar na het sluiten van de overeenkomst. Dit geldt ook indien bij het sluiten van de overeenkomst geen bijzondere termijn is overeengekomen. Wel zal de opdrachtgever door ‘DutchBoxx’ in gebreke moeten worden gesteld.

 

Artikel 7 Annuleringen

7.1 Indien de opdrachtgever een aanvaarde order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan ‘DutchBoxx’ alle met het oog op de uitvoering deze order gemaakte en te maken onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en, indien ‘DutchBoxx’ zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen of halffabrikaten te betalen tegen de door ‘DutchBoxx’ in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van ‘DutchBoxx’ op de vergoeding van de winstderving, zomede van de overige uit de annulering van de aanvaarde order voortvloeiende schaden, kosten en rentes.
7.2 Elke aangegane overeenkomst kan door ‘DutchBoxx’ worden ontbonden, zulks uitsluitend te zijner beoordeling, als de opdrachtgever niet aan de kredietwaardigheidseisen voldoet. Opdrachtgever zal toestaan dat ‘DutchBoxx’ zo nodig kredietinformatie opvraagt.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op het bankrekeningnummer van ‘DutchBoxx’ dan wel contant in Euro’s ten kantore van ‘DutchBoxx’. Opdrachtgever kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien, hetzij zijn vordering door ‘DutchBoxx’ wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
8.2 ‘DutchBoxx’ is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om te allen tijde zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet wordt gegeven.
8.3 ‘DutchBoxx’ is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag exclusief B.T.W., indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuurdatum op de rekening van ‘DutchBoxx’ is bijgeschreven.
8.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt is tot de dag van voldoening de in art. 6:120 lid 2 BW bedoelde rente verschuldigd. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) een twaalfde gedeelte van de op grond van art. 6:120 lid 2 BW verschuldigde jaarrente.
8.5 ‘DutchBoxx’ is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
8.6 ‘DutchBoxx’ is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestaties van ‘DutchBoxx’ de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
8.7 Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen kan betaling in gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.

 

Artikel 9 Retentierecht en eigendomsvoorbehoud

9.1 ‘DutchBoxx’, die zaken van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die ‘DutchBoxx’ besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van dezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft ‘DutchBoxx’ ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
9.2 De door ‘DutchBoxx’ geleverde zaken blijven het eigendom van ‘DutchBoxx’ totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met ‘DutchBoxx’ gesloten overeenkomsten is nagekomen: de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door ‘DutchBoxx’ verrichte of te verrichten diensten; eventuele vorderingen wegens niet-nakomen door de opdrachtgever van (een) overeenkomst(en). Door ‘DutchBoxx’ afgeleverde zaken, die krachtens dit lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 

Artikel 10 Wanprestatie zijdens de opdrachtgever; ingebrekestelling, incassokosten, ontbinding

10.1 Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst jegens ‘DutchBoxx’ niet nakomt, is laatstgenoemde zonder enige ingebrekestelling gerechtigd door hem geleverde onbetaalde zaken, waar en in welke staat zij zich ook bevinden, tot zich te nemen. De opdrachtgever geeft ‘DutchBoxx’ hierbij voor alsdan het recht en stelt hem voor alsdan in de gelegenheid om zelf alle plaatsen te betreden ter uitoefening van zijn recht die zaken tot zich te nemen.
10.2 Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst jegens ‘DutchBoxx’ niet nakomt, kan ‘DutchBoxx’ de overeenkomst ontbinden volgens de wet, onverminderd het recht van ‘DutchBoxx’ volledige vergoeding van kosten, schade, gederfde winst en rentes te vorderen.
10.3 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: over de eerste € 3.000,- 15%; over het meerdere tot € 6.000,- 10%; over het meerdere tot € 15.000,- 8%; over het meerdere tot € 60.000,- 5%; over het meerdere 3%. Indien ‘DutchBoxx’ aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Tekortkomingen van ‘DutchBoxx’ in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stagnatie in resp. beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren belemmerd wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan ‘DutchBoxx’ door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van deze materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering ener order vertragen of redelijkerwijze onmogelijk maken. 11.3 Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst, respectievelijk het deel der overeenkomst dat betrekking heeft op de betreffende levering, te ontbinden volgens de wet, zonder dat ‘DutchBoxx’ tot enige vergoeding van schade, door de opdrachtgever of derden geleden, gehouden zal zijn.
11.4 ‘DutchBoxx’ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, ontstaat nadat ‘DutchBoxx’ zijn verbintenis had moeten nakomen.
11.5 Indien ‘DutchBoxx’ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 12 Prijzen

12.1 Bij stijging of daling der prijzen van materialen of halffabrikaten, die voor de uitvoering der order nodig zijn, veranderingen van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, wijziging der valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na aanvaarding ener order, is ‘DutchBoxx’ gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen. Bewerkelijke tekst, extra proeven en auteurscorrectie zullen eveneens grond opleveren voor een prijsverhoging. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te annuleren. De annulering dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging te geschieden.
12.2 Prijzen zijn altijd exclusief vervoerskosten, emballage en de ́Belasting Toegevoegde Waarde ́, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 13 Verpakking: emballage

13.1 'DutchBoxx’ dient zorg te dragen voor een behoorlijke en in de branche gebruikelijke verpakking van de zaken.
13.2 Indien de prijs van de zaken naar gewicht wordt berekend, is het netto gewicht bepalend voor kunststoffen en het brutogewicht
voor alle overige producten.
13.3 Kisten, kratten, pallets en dergelijke emballageartikelen die afzonderlijk in rekening worden gebracht, kunnen – indien binnen 14 dagen in goede staat franco teruggezonden – tegen de berekende prijs worden teruggenomen, onder aftrek van reparatiekosten, die na terugontvangst nodig mochten blijken.

 

Artikel 14 Tolerantie

Per order wordt bedoeld één partij in één formaat en kwaliteit. Facturering vindt plaats op basis van werkelijk geleverde hoeveelheid.
14.1 Kleur - geringe afwijkingen bij kleurendruk zijn geen reden voor afkeuring.
14.2 Hoeveelheid - ‘DutchBoxx’ wordt geacht behoorlijk gepresteerd te hebben, indien afwijkingen in hoeveelheid niet meer bedragen dan:
a. voor papierwaren:
20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot 250 kg; 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 250 t/m 5.000 kg; 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de 5.000 kg.
b. voor cellofaan, kunststoffen of een combinatie hiervan:
30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot 500 kg; 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 500 t/m 1.000 kg; 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de 1.000 kg.
c. voor kartonnages:
20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht t/m 500 kg; 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven 500 kg.
d. voor golfkartonnen verpakkingen:
25% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tot 500 stuks; 20% boven of beneden opgegeven hoeveelheid bij orders van 500 tot 1.000 stuks; 15% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 1.000 t/m 5.000 stuks; 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van meer dan 5.000 stuks.
e. voor alle andere producten:
30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot 500 kg; 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 500 tot 1.000 kg; 10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 1.000 t/m 5.000 kg; 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de 5.000 kg.
14.3 Materiaal - ‘DutchBoxx’ wordt geacht behoorlijk gepresteerd te hebben indien de afwijking in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, enz. gering te noemen zijn. Bij de beoordeling of een levering de toelaatbare grenzen overschrijdt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. Afwijkingen in kleur van karton of bepakkingen geven geen recht tot reclame.
14.4 Gramgewicht - de toelaatbare afwijking van een overeengekomen gramgewicht bedraagt voor papier: 8% tot 40 gr/m2; 5% van 40 t/m 60 gr/m2; 4% bij meer dan 60 gr/m2. En voor kartonnages: 5% tot 500 gr/m2; 8% vanaf 500 gr/m2.
14.5 Dikte - de toelaatbare afwijking van enkelvoudige meting ten opzichte van de overeengekomen dikte bedraagt voor: cellofaan en kunststoffilm t/m 40 mu 20%; cellofaan en kunststoffilm boven 40 mu 15%; aluminiumfolie (al dan niet bestanddeel van een ander product) 10%; andere materialen of combinaties 15%.
14.6.1 Formaat - de toelaatbare afwijking van het overeengekomen formaat bedraagt voor:
a. Papier op rollen: 1% met een minimum van 3 mm; papier op vellen: 1% met een minimum van 5 mm (in lengte en breedte). b. Cellofaan of kunststoffilm op rollen ca. 2 mm.
c. Zakken uit cellofaan of kunststoffilm in uiteengeslagen breedte/lengte: t/m 200 mm ca. 2 mm; boven 200 mm ca. 4 mm.
d. Papieren zakken in uiteengeslagen breedte: max. 3 mm in zaklengte max. 5 mm.
e. De toelaatbare afwijking van de overeengekomen roldiameter is 3 cm. Een beperkt aantal zogenaamde restrollen mag een kleinere diameter hebben.
14.6.2 Afmetingen van golfkartonnen dozen zijn binnenwerks gemeten en de maten worden vermeld in de volgorde lengte х breedte х hoogte. Bij platen is de eerst vermelde maat evenwijdig aan de golfrichting (bedoeld is de richting van een golfrug en een golfdal). Op een afmeting is een tolerantie toegestaan van maximaal + of – 5 mm.
14.7 Wordt een maximum of minimum waarde overeengekomen dan is de dubbele afwijking naar beneden, respectievelijk naar boven toegestaan.
14.8 Voor andere specificaties dan de in dit artikel genoemde, zijn de bij eerdere levering toegestane afwijking en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar.

 

Artikel 15 Klachten, aansprakelijkheid, vrijwaring

15.1 Eventuele klachten moeten schriftelijk geschieden binnen één week na ontvangst der zaken. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen één week na ontvangst op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden.
15.2 De opdrachtgever dient ‘DutchBoxx’ in de gelegenheid te stellen de aard, omvang en gegrondheid van de klacht ter plaatse vast te stellen.
15.3 De opdrachtgever stelt ‘DutchBoxx’ in de gelegenheid voor het ondeugdelijk werk goed werk in de plaats te leveren, tenzij de opdrachtgever ten genoegen van ‘DutchBoxx’ heeft kunnen aantonen, dat de daardoor ontstane vertraging en/of transportkosten voor de opdrachtgever grote nadelen met zich zou(den) meebrengen.
15.4 Indien ‘DutchBoxx’ zaken heeft geleverd die afwijken van de overeengekomen kwaliteit en hij die vervangt door zaken, die overeenstemmen met de overeengekomen kwaliteit dienen de ondeugdelijke zaken aan ‘DutchBoxx’ te worden geretourneerd. De kosten van de retourzending alsmede het risico komen ten laste van ‘DutchBoxx’.
15.5 Terugzending van de zaken mag slechts geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring van ‘DutchBoxx’. Goedkeuring tot terugzending houdt niet in dat ‘DutchBoxx’ de klacht gegrond acht of aansprakelijkheid erkent.
15.6 Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. In het bijzonder is het technisch niet te vermijden dat tijdens de productie van papieren en plastic verpakkingen, kartonnage- en soortgelijke producten een klein deel van het totaal afwijkingen van het overeengekomene vertoont. Als kleine hoeveelheid wordt 3% - met een maximum van 10.000 eenheden - van de totale levering beschouwd.
15.7 De aansprakelijkheid van ‘DutchBoxx’ is in elk geval beperkt tot de door opdrachtgever geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van ‘DutchBoxx’.
15.8 De aansprakelijkheid van ‘DutchBoxx’ is beperkt tot het bedrag van de factuur dat betrekking heeft op de levering c.q. deellevering waaruit de schade voortvloeit.
15.9 ‘DutchBoxx’ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen of informatiedragers die de opdrachtgever heeft verstrekt, of voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door ‘DutchBoxx’ overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven geleverde.
15.10 ‘DutchBoxx’ is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de voor het afdrukken van de uniforme artikelcode of enig andere soortgelijke code door zijn opdrachtgever gegeven filmmasters of enig ander soortgelijk materiaal, of voor de moeilijkheden of de gevolgen van moeilijkheden optredende bij het gebruik van de gedrukte code. Onder de door de opdrachtgever verstrekte filmmasters worden eveneens verstaan de door de opdrachtgever goedkeurde proeven van drukwerk met een uniforme artikelcode.
15.11 Foutieve opslag van de zaken door de opdrachtgever sluit aansprakelijkheid van de zijde van ‘DutchBoxx’ uit.
15.12 De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen ‘DutchBoxx’ kunnen doen gelden nadat het geleverde of een
gedeelte ervan in gebruik genomen, be- of verwerkt is.
15.13 Producten door derden geproduceerd en door ‘DutchBoxx’ geleverd kunnen slechts leiden tot aansprakelijkheid van de producent. ‘DutchBoxx’ zal bij mogelijke vorderingen in deze bemiddelen. ‘DutchBoxx’ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door enig gebrek aan de zaken, welke zaken de opdrachtgever van ‘DutchBoxx’ heeft gekocht c.q. onder zich houdt.

 

Artikel 16 Druk; E.A.N. symbolen; migratie

16.1 ‘DutchBoxx’ gebruikt voor de bedrukking normale inkten. Indien de opdrachtgever aan het drukwerk bijzondere eisen stelt, bijvoorbeeld ten aanzien van licht- en alkalibestendigheid, wrijfvastheid, enz. dan moet hij dit tevoren uitdrukkelijk vermelden. Ook indien ‘DutchBoxx’ deze eisen accepteert kunnen geringe afwijkingen hierop geen aanleiding geven tot weigering van de zaken of aansprakelijkheid van ‘DutchBoxx’ doen ontstaan.
16.2 ‘DutchBoxx’ stelt alleen drukproeven ter beschikking indien de opdrachtgever hier uitdrukkelijk om vraagt, of indien ‘DutchBoxx’ dit gewenst acht.
16.3 Drukproeven welke door de opdrachtgever voor akkoord zijn getekend, zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en kunnen derhalve geen aanleiding geven tot klachten.
16.4 Partijen sluiten uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van ‘DutchBoxx’ uit voor de gevolgen van de (on)bruikbaarheid van het zogenaamde EAN-symbool (“streepjescode”) of enige andere code, op verzoek van de opdrachtgever aangebracht op het door ‘DutchBoxx’ geleverde, en voor de gevolgen van het onjuist lezen van de code door de daarvoor gebruikte apparatuur, een en ander behoudens toerekenbare tekortkoming van ‘DutchBoxx’ bij de vervaardiging.
16.5 Zonder specifieke schriftelijke aanwijzingen van de opdrachtgever worden de orders uitgevoerd met in de branche gangbare grondstoffen volgens normale productiemethoden. ‘DutchBoxx’ is in het kader van het Verpakkingen- en Gebruiksartikelen Besluit (Warenwet), slechts aansprakelijk voor de invloed van het verpakkingsmateriaal op het te verpakken product en omgekeerd, indien en voor zover de opdrachtgever schriftelijk en voorafgaand aan de order ‘DutchBoxx’ op de specifieke eigenschappen van het te verpakken product heeft gewezen en ‘DutchBoxx’ in de gelegenheid heeft gesteld over deze aspecten een standpunt te bepalen.


Artikel 17 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

17.1 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudigen of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt. De opdrachtgever vrijwaart ‘DutchBoxx’ in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
17.2 Het auteursrecht van door ‘DutchBoxx’ ontworpen, c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s programmatuur, modellen e.d. blijft bij hem berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.
17.3 Volgt geen order op een besteld ontwerp, als onder lid 2 bedoelt, dan wordt dit na één maand in rekening gebracht, terwijl het verveelvoudigings- en reproductierecht bij ‘DutchBoxx’ blijft.
17.4 Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.

 

Artikel 18 Geschillen

Op elke aanbieding, offerte, order, orderbevestiging, overeenkomst en rechtshandelingen die daarvan het uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing. Een geschil dat hieruit voortvloeit kan, indien de rechtbank bevoegd is, in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waarin ‘DutchBoxx’ is gevestigd. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing. Echter kunnen partijen besluiten hun geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep.

 

Artikel 19 Bijzondere bepalingen

19.1 Bij nabestelling van een opdracht is ‘DutchBoxx’ verplicht, zo hij het niet meer tegen de oude prijs kan leveren, hiervan aan de opdrachtgever kennis te geven alvorens tot uitvoering over te gaan.
19.2 De door de opdrachtgever aan te leveren materialen of informatie(drager), dienen te voldoen aan de door ‘DutchBoxx’ verstrekte specificaties.
19.3 De opdrachtgever ontvangt uitsluitend een proef c.q. model of een revisie indien hij daarom heeft verzocht. Elke proef c.q. model of revisie wordt in rekening gebracht.
19.4 ‘DutchBoxx’ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten door of namens de opdrachtgever niet verbeterd in de voor afdrukken gegeven proef of op andere wijze aangeleverde materialen. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 15.8 is ‘DutchBoxx’ aansprakelijk voor zetfouten in kleinere werken, waarvan de opdrachtgever geen proef verlangt en ontvangen heeft, zomede voor afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht zonder voorkennis van de opdrachtgever. Hij is evenzo aansprakelijk voor nieuwe fouten, door hem veroorzaakt na order tot afdrukken.
19.5 Het bewaren van productiemiddelen
a. Alle productiemiddelen, zoals grafische beelddragers en grafische reprovormen, en/of andere informatiedragers, stansmessen e.d. worden slechts bewaard na tijdige schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. Het bewaren wordt in rekening gebracht.
b. Het bewaren van de productiemiddelen houdt geen waarborg in dat zij weer in gebruik kunnen worden genomen.
19.6 Eigendommen productiemiddelen
a. Alle productiemiddelen zoals clichés, stypen, stenen, drukplaten, cilinders, litho’s, negatieven, positieven, diapositieven, stansmessen, stempelplaten, informatiedragers, programmatuur en ander grafisch materiaal zijn onderdeel van de drukkerijinventaris en zijn als zodanig het eigendom van ‘DutchBoxx’, ook al zijn zij in rekening gebracht.
b. De opdrachtgever kan niet verlangen, dat deze onderdelen aan hem worden afgestaan, tenzij van tevoren ‘DutchBoxx’ anders met hem is overeengekomen.
c. ‘DutchBoxx’ is niet verplicht deze onderdelen te bewaren.
d. De etsing voor diepdruk wordt na gereedkomen van de drukopdracht van de vormcilinder verwijderd en afgevoerd, tenzij met de afnemer een regeling is getroffen omtrent het bewaren van deze cilinder.
e. De leden a. en b. van dit artikel zijn niet van toepassing op door de opdrachtgever bijgeleverde productiemiddelen. Deze blijven eigendom van de opdrachtgever.

Datum van de Algemene voorwaarden: 22 augustus 2008

B2B verkoopB2B verkoop

B2B verkoop
Onze business-to-business website in verpakkingen en verpakkingsmaterialen is uitsluitend gericht op zakelijke klanten, bedrijven, fabrikanten, verenigingen, ambachtelijke bedrijven, overheidsinstellingen of zelfstandige professionals.